tripurasundari

rAgam : sAma
Sri muttuswamy dIkshitar viracita

Pallavi:
tripura sundari Saṅkari guru guha janani mAmava

Samashti charanam :
tripurAdi cakrESvari sAmrAjya prada-kari  sAma gAna priyakari saccidAnanda sukhakari
(madhyama kAla sAhityam)
tripurAsurAdi bhanjani SrI pura vAsa niranjani
vEda SAstra viSvAsini vidhi pUjita vinOdini

Advertisements

vAnchasi

rAgam: kalyAni
dhyAna kriti

ootakUDu venkatakavi viracita

pallavi

vAnchasi yadi kushalaM mAnasa
paramAnandarasasindhumadhyamaNi-
binducakranilayAM nirantaraM
dhyAyEta shrI kAmAkShIm

anupallavi

kAncInagaravihArAM Siva-
kalyANaguNagaNasArAm

madhyamakAla sAhityam

kamanIyakalpitanija mAyayA
kAraNakAryavidhAyakadhIrAm

caraNam

nijamOda sadAramaNIya SivA-
mRta nAmajapAM SubhagAm
gajamukha guruguhavinutAM sumukhAM
karuNAM puShpitakalpalatAm

madhyamakAla sAhityam

gAnakalAM kushalAM avabodhana-
gandharvasamArAdhitasusvara-
mANikyamanoharavINAdharaNAM
suranutasarasIruhacaraNAm

Sankaram

rAgam : kamalAmanOhari

Sri muttuswAmy dIkshitar viracita

Artist : soumya

Pallavi:
Sankaram abhirAmI manOharam
SaSidharam amrta ghaTEshvaram bhajEham
SankAbhiSEka gAtram saccidAnanda mAtram

Samashti Charanam:
pankajAsnAdi pUjitAbja padam
bhakta mArkaNDEy-AyuSpradam
bhayankara ghOra rUpadhara yama nigrahAnugraham
pankajamukha guruguha paripAlam krpAlavAlam

Chittaswaram:
S n d p P m g s G||, S g s m g p m d p n||
s G s n d p m p N d|| p m g s s G s g m p n||
s n d p g m n d p m g s||g n s g m p g m p n s g||
m G S n D P m g|| , S p n s g m p n s g||

Ananadavalli

rAgam: nIlAmbari

Pallavi:

Anandavalli kuru mudama viratam Anandavalli

Anupallavi

dIna jana santapatimirAmrta kiraNayita suhase dhrta shukapOta vilAsini jaya paramAnandavalli

charanam1:

jambhavi mata mukha sEvita pada yugaLE girirAja sutE ghanasAra lasita vidhukhaNDa sadrsha niTilE shambhu vadana sarasIruha madhupE sArasAKSi hrti vihAra divAnisham

charanam2:

kEsha pAsha jita sajala jaladanikarE pada pankaja sEvaka khEda jala samAnaika parama caturE nAshitAgha caritE bhuvanatraya nAyikE vitarE mE shubhamanupamam

 charanam3:

sharadEndu rucimaNjuLatama vadanE muni hrdaya nivAsini cArukuNDala mukulOpama vardanE pArijAta taru pallava caraNE padmanAbha sahajE haram mE shucam

pAhi janani

rAgam: nATakuranji
tAlam: misracApu

composer : swAti tirunAl

pallavi:
pAhi janani santam mAmihamala
pariNita vidhu vadanE ||

Anupallavi:
dEhi sakala SubhadE himAchala kanyE
sAhasika dAruNa chanDa monDa nASini ||

charaNam 1:
bAla sOma dhAriNi parama krupAvati
neela vArida nibha nEtrE ruchira SeelE
phAla lasita vara paTeera tilakE Sri
neelakanTha dayitE nigamavana mAtangi ||

charanam2:
surabhi kusuma rAji SObhita kacha brundE
varadE vAsava mukha vandyamAna charaNE
aruNa japakusumAdharE kaumudi
paramOjwala hasitE bhakta kalpa latikE ||

charaNam 3:
kamaniyatama rupE kanyAkubja vAsini
Samita pApanikarE SAnta hrudaya gEhE
amita vimala ruchi hArE neela vAridO
pama vENi Sri padmanAbha sOdari ||

sarasvatI

pallavi
sarasvatI manOhari Sankari
sadA-Ananda lahari gauri Sankari

anupallavi
sarasI-ruha-akshi sadASiva sAkshi
karuNA kaTAkshi pAhi kAmAkshi
mura hara sOdari mukhya kaumAri
mUka vAkpradAna-kari mOda-kari

charaNam
akAra-Adi-akshara svarUpiNi
antaH-karaNa rUpa-ikshu cApini
prakASa parama-advaita rUpiNi
parE tripura sundari tApini

prakalpita prapanca prakASini
prasiddha guru guha janani pASini
vikalpa jaTila viSva viSvAsini
vijaya kAncI nagara nivAsini

nIrajAkshi

rAgam : hindOlam
composer :sri pApanAsan sivan

pallavi:
nIrajAkshi kAmAkshi nIrada cikurE tripurE

anupallavi :

SArada ramA nayanE sArasa candrAnanE
vArIja pAdE varadE tAraya mAm tattva padE

charaNam :
gauri hindOla dyuti hIra maNi maya mayAbharanE
sauri virinci vinuta Siva Sakti maya navAvaranE
nArimaNyAdyArcita nava nAthAntaḥkaranE
sUri jana saṃsEvita sundara guru guha karaṇE

 

darini telusukonTi

rAgam : suddha sAvEri

composer : Guru sri Tyagaraja

pallavi :
dārini telusukoṇTi
tripura sundari ninnē SaraṇaṇTi

anupallavi :

māruni janakuḍaina mā daśaratha
kumāruni sōdari dayāpari mōkṣa (dārini)

charanam 1 :
amba trijagat īśvari mukha jita vidhu bimba
ādipuramuna nelakonna
kanaka-ambari nammina-vāriki
abhīṣṭa varambulu osagu dīna-lōka rakṣaki

ambuja-bhava puruhūta sanandana
tumburu nāradulu anduru nīdu
padambunu kōri sadā nitya-ānanda
āmbudhilōna ōllāḍucu-uṇḍē (dārini)

charanam2:
mahadaiśwaryamosagi toli karma
gahanamunu koṭṭi brōcu talli
guha gaja-mukha janani
aruṇa paṅkēruha nayanē yōgi hṛt-sadanē

tuhinācala tanaya nī cakkani
mahimātiśayammula cētanu
ī mahilō muni gaṇamulu prakṛti
virahitulai nityānandulaina (dārini)

charanam3:
rājita maṇi-gaṇa bhūṣaṇi
mada gajarāja gamani lōka śaṅkari
danuja rāja guruni vāsara sēva
tanakē janma phalamō kanugoṇṭini

ājanmamu peddalu tama madilō
nī japamē mukti mārgamanukona
rāja śēkharuṇḍagu śrī tyāgarāja manō-hari
gauri parātpari (dārini)

vInAbhEri

rAgam : AbhEri

tAlam : Adi

composer : Muttuswamy Dikshitar

pallavi

vINAbhEri vENuvAdyAdi vinOdini mOdini raksha mAm

caraNam

ghONI vadanAdi vinutacaritE
guNarahita vidhi guruguha mahitE
enIlOcani pApavimOcani
indirEsha sahOdari talOdari

ciTTi swaram

R,S,NSGGRS,MMGG | RRS, SPMP | MMGG RRS, ||
NDPSS, MMPPSP,S MG | ,MGR S,ND | [M,G RS,N || (vInAbhErI)