rAgam : saraswati

pallavi

sarasvati namOstutE SAradE vidyApradE

anupallavi

karadhRta vINA pustaka varamaNi mAlAlankrta

charaNam

narahari suta vidhi lAlita navamaNi yuta kambhugaLE
sura sEvita pada yugaLE sudhAkAra samadhavaLE

Advertisements