rAgam : hindOlam
composer :sri pApanAsan sivan

pallavi:
nIrajAkshi kAmAkshi nIrada cikurE tripurE

anupallavi :

SArada ramA nayanE sArasa candrAnanE
vArIja pAdE varadE tAraya mAm tattva padE

charaNam :
gauri hindOla dyuti hIra maNi maya mayAbharanE
sauri virinci vinuta Siva Sakti maya navAvaranE
nArimaNyAdyArcita nava nAthAntaḥkaranE
sUri jana saṃsEvita sundara guru guha karaṇE

 

Advertisements