rAgam: nATakuranji
tAlam: misracApu

composer : swAti tirunAl

pallavi:
pAhi janani santam mAmihamala
pariNita vidhu vadanE ||

Anupallavi:
dEhi sakala SubhadE himAchala kanyE
sAhasika dAruNa chanDa monDa nASini ||

charaNam 1:
bAla sOma dhAriNi parama krupAvati
neela vArida nibha nEtrE ruchira SeelE
phAla lasita vara paTeera tilakE Sri
neelakanTha dayitE nigamavana mAtangi ||

charanam2:
surabhi kusuma rAji SObhita kacha brundE
varadE vAsava mukha vandyamAna charaNE
aruNa japakusumAdharE kaumudi
paramOjwala hasitE bhakta kalpa latikE ||

charaNam 3:
kamaniyatama rupE kanyAkubja vAsini
Samita pApanikarE SAnta hrudaya gEhE
amita vimala ruchi hArE neela vAridO
pama vENi Sri padmanAbha sOdari ||

Advertisements