pallavi
sarasvatI manOhari Sankari
sadA-Ananda lahari gauri Sankari

anupallavi
sarasI-ruha-akshi sadASiva sAkshi
karuNA kaTAkshi pAhi kAmAkshi
mura hara sOdari mukhya kaumAri
mUka vAkpradAna-kari mOda-kari

charaNam
akAra-Adi-akshara svarUpiNi
antaH-karaNa rUpa-ikshu cApini
prakASa parama-advaita rUpiNi
parE tripura sundari tApini

prakalpita prapanca prakASini
prasiddha guru guha janani pASini
vikalpa jaTila viSva viSvAsini
vijaya kAncI nagara nivAsini

Advertisements