rAgam: nIlAmbari

Pallavi:

Anandavalli kuru mudama viratam Anandavalli

Anupallavi

dIna jana santapatimirAmrta kiraNayita suhase dhrta shukapOta vilAsini jaya paramAnandavalli

charanam1:

jambhavi mata mukha sEvita pada yugaLE girirAja sutE ghanasAra lasita vidhukhaNDa sadrsha niTilE shambhu vadana sarasIruha madhupE sArasAKSi hrti vihAra divAnisham

charanam2:

kEsha pAsha jita sajala jaladanikarE pada pankaja sEvaka khEda jala samAnaika parama caturE nAshitAgha caritE bhuvanatraya nAyikE vitarE mE shubhamanupamam

 charanam3:

sharadEndu rucimaNjuLatama vadanE muni hrdaya nivAsini cArukuNDala mukulOpama vardanE pArijAta taru pallava caraNE padmanAbha sahajE haram mE shucam

Advertisements