rAgam : kamalAmanOhari

Sri muttuswAmy dIkshitar viracita

Artist : soumya

Pallavi:
Sankaram abhirAmI manOharam
SaSidharam amrta ghaTEshvaram bhajEham
SankAbhiSEka gAtram saccidAnanda mAtram

Samashti Charanam:
pankajAsnAdi pUjitAbja padam
bhakta mArkaNDEy-AyuSpradam
bhayankara ghOra rUpadhara yama nigrahAnugraham
pankajamukha guruguha paripAlam krpAlavAlam

Chittaswaram:
S n d p P m g s G||, S g s m g p m d p n||
s G s n d p m p N d|| p m g s s G s g m p n||
s n d p g m n d p m g s||g n s g m p g m p n s g||
m G S n D P m g|| , S p n s g m p n s g||

Advertisements