rAgam: kalyAni
dhyAna kriti

ootakUDu venkatakavi viracita

pallavi

vAnchasi yadi kushalaM mAnasa
paramAnandarasasindhumadhyamaNi-
binducakranilayAM nirantaraM
dhyAyEta shrI kAmAkShIm

anupallavi

kAncInagaravihArAM Siva-
kalyANaguNagaNasArAm

madhyamakAla sAhityam

kamanIyakalpitanija mAyayA
kAraNakAryavidhAyakadhIrAm

caraNam

nijamOda sadAramaNIya SivA-
mRta nAmajapAM SubhagAm
gajamukha guruguhavinutAM sumukhAM
karuNAM puShpitakalpalatAm

madhyamakAla sAhityam

gAnakalAM kushalAM avabodhana-
gandharvasamArAdhitasusvara-
mANikyamanoharavINAdharaNAM
suranutasarasIruhacaraNAm

Advertisements