rAgam : sAma
Sri muttuswamy dIkshitar viracita

Pallavi:
tripura sundari Saṅkari guru guha janani mAmava

Samashti charanam :
tripurAdi cakrESvari sAmrAjya prada-kari  sAma gAna priyakari saccidAnanda sukhakari
(madhyama kAla sAhityam)
tripurAsurAdi bhanjani SrI pura vAsa niranjani
vEda SAstra viSvAsini vidhi pUjita vinOdini

Advertisements