SrI Saraswati

rAgam : Arabhi

tAlam : rUpakam

composer : Muttuswamy Dikshitar

pallavi

SrIsaraswathi namostuthe varadE paradEvatE ||
SrIpati gowri pati guruguha vinutE vidhiyuvathE || (SrI)

samashTi caraNam

vAsanadhraya | Vivarjitha ||
varamuni bhAvita MUrtE ||
vAsavadhyakila nIcara ||
varavitharana | bahukIrtE ||
varavitharana | bahukIrtE  ||
darahAsa yutha-mukham buruhe |
Adhbutha charanam buruhe ||
samsAra vidyApahE | sakala mantrAkshara guhe || (SrI)

Advertisements

mAyamma ani nE

rAgam : Ahiri

tAlam: Adi

Pallavi:

mAyammA yani nE pilacitE mATlADa rAdA nAtO ambA

anupallavi:

nyAyamA SrI mInAkSammA mInAkSI idi ninnuvinA vErEdikkevarunnAru

charanam1 :

sarasijabhava harihara nuta sulalita nI padapankajamula sThiramani nammiti nammiti nammitini karuNajUDavE kAtyAyani kALikA bhavAni paramESvari sundarESu rANi bAlAmbA madhuravANi

charanam2:

vinutajana pApavimOcani O janani ghana nIlavENividaLita dAnava maNDala damani vanajalOcanA sudhAkarAnanA varadAyakianayamu ninnu kOriyunnAnammA baHNgAru bOmmA

charanam3 :

abhayamOsagi nannu bROvumu O varadA neRadAtavu gadA ambikA biDDapai gOppaga dayarAdAkhila lOkajanani anAtharakSaki anETi birudugAdA vaibha vamugala SyAmakRSNasOdari vIraSakti tripurasundari

lalitE SrI


rAgam: bhairavi

taaLam: aadi

Composer:  Guru sri tyAgarAja

pallavi

lalitE SrI pravRddhE shrImati lAvaNya nidhimati

anupallavi

telivini vardhillu shrI tapastIrthapura nagara nilayE

charaNam 1

teliyani bAluDa gAdA amba telivi nI sommu gAdA calamu sEya mariyAdA callani mATalu balka rAdA

charaNam 2

brOcu vArilanu lEka jUci jUDaka parAkA I sujanula vEDaga lEka nE dAsuDa nIvE gati gAka

charaNam 3

kanna talli Subha vadanE mIyanna dayaku pAtruDanE tinnaga SaraNu joccitinE tyAgarAja mAnasa sadanE

kAmAkshi kAmakoTi

rAgam: simhEndra madhyamam

composer : Muttuswamy dIkshitar

pallavi:

kAmAkshi kAmakOTi pITha vAsini mAmava

anupallavi:

kaumAri kusumAtdyuthi
hemAbharaNa bhUshaNi
samastha sAmrAjyadAyini
sadguru guha janani
samastha sAmrAjya

charanam:
kamalEksha sOdhari kamalAkshi narayani
nAda bindhu kalA swarUpini kAtyAyini
kAmakala pradarshini kalyAnaguna shalini

kanakaSaila

rAgam: punnAgavarAli

composer : Guru Sri SyAma SAstri

pallavi

kanaka Saila vihAriNI ambA kAmakOTi bAlE suSIlE

anupallavi

vanaja bhava hari nutE dEvi hima girijE lalitE satatam
vinatam mAm paripAlaya Sankara vanitE satimahA tripura sundari

charanam:

SyAmalAmbikE bhavAbdi taraNE SyAmakrishna paripAlini jananI
kAmitArtha phala dAyaki kAmAkshi sakala lOka sAkshi

SrIkamalAmbikE Avava

Tags

rAgam : ghanta

taalam : aadi

SrI kamalAmbikE Avava SivE kara dhRta Suka SArIrE

lOka pAlini kapAlini SUlini lOka janani bhaga mAlini sakRd

AlOkaya mAm sarva siddhi pradAyikE tripurAmbikE bAlAmbikE

Charanam :

santapta hEma sannibha dEhE sadA (a) khanDaika rasa pravAhE

santApa hara trikONa gEhE sakAmESvari Sakti samUhE

santatam mukti  ghanTA mani ghOshAyamAna  kavATa dvArE

ananta guru guha viditE karAnguli  nakhOdaya  vishNu daSAvatArE

antaHkara nEkshu kArmukha sabdAdi panca tanmAtra  viSikhA(a)tyanta

rAga pASa dvEshAnkuSa  dhara karE (a) ti rahasya  yOginI parE

mari vErE gati

 

rAgam : Anandabhairavi

Pallavi :

mari vErE gati evvaramma

mahilOna I mahilOna brOcuTaku

anupallavi :

SaraNAgata rakshaki nIvE yani

sadA nammiti nammiti mInAkshi

charanam :

sukhaSyAmala ghanaSyAmakRshNuni sOdari kaumAri

akalanka kalAdhari bimbAdhari apAra kRpAnidhi nIvE rakshmipa

padayugamu madilO dalaci kOriti vinumu madagajagamana

parulanutimpaganE varamosagu satatamu ninu madimaravakanE

madanaripusati ninu hRdayamulO gatiyani dalaci stuti salapitE

mudamutO phalamosagutaku dharalO natavana kutuhala nIvEga

Sari evvaramma

Pallavi :

Sari evvaramma  amba nI

daya jUDavamma  Sri kAmAkshI nI

parama pAvani bhavAni dEvI nI

parAsakthi nIvani namminAnu

charanam 1:

mAdhava sOdari goutamI  ambA

mahA bhairavi SAmbhavI

nAda rUpinI jananI dEvI

nArAyanI nalinAkshi

charanam2 :

rAja rAjESwari  cidrUpI

rAjIvAkshI lOkasAkshi

tEjOmayI jananI dEvI

tEjOvatE OmkArE

charanam3:

parama pAvanI pArvatE dEvI

pAkAri vinutE SrI lalitE

SyAmakrishna paripAlini dEvI

sArasa dala nayana harihara sannuta

lalitA ninu satatamu SaraNamu

kOritini kamala pada yugamu nammiti

sundari Sankari E jagamulO

sarOjadala nEtri

rAgam : SankarAbharaNam

tAlam : aadi

pallavi

sarojadaLa nEtri himagiri putri nee
padaambhujamulE
sadaanamminaanamma shubhamimma shree meenaakshamma

anupallavi

paraakusEyaka varadaayakini valEdaivamulokamulo
galadaa
puraaNi sukhapaani madhukaravENi sadaaSivuniki
raani

charanam 1

korivaccina vaarikellanu korkalosage birudugadaa
adibhaarama
nannubrova talli kripaalavaalanE taalajaalanE

charanam 2

indu muki karunincumani ninnendOveDu konTini naa
yantu jaagElanamma mariyaada kaadu dayaavati neevu

charanam 3

saamagaana vinodini gunadaama shyaamakrishNanutE (amba)
sukha
shyaamaLaam devi neeve gatirati kaamakaamyada
kaavavE nannu